Electronic Wind Instruments ⇝ Akai

See also the Akai synthesizers.

Models

Akai EVI1000

Akai EWI1000

Akai EWI3000

Akai EWI3020

Akai EWI4000s

Akai EWI5000

Akai EWI USB