Synths ⇝ Elektron

Models

Elektron Analog Four

Elektron Analog Four MKII

Elektron Analog Keys

Elektron Digitone

Elektron Digitone Keys

Elektron Monomachine SFX6

Elektron Monomachine SFX60

Elektron SidStation